top of page

בהתאם להוראות חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות), התשל"ה-1974, רוכשי דירות מקבלן נדרשים לשלם את כל התשלומים בגין רכישת הדירה לחשבון הליווי באמצעות שוברים בלבד.

תשלום השוברים בוצע בסניף הבנק בו מתנהל חשבון הבנק של רוכש הדירה או במקרה של תשלום באמצעות משכנתא, הבנק למשכנתאות שילם את השובר מכספי המשכנתא.

בעקבות סגירת סניפי בנקים רבים לקהל התעורר קושי בביצוע התשלום באופן הרגיל, שחייב כאמור הגעה של רוכש הדירה לסניף הבנק שלו או לסניף הבנק למשכנתאות.

הממונה על חוק המכר פרסם נייר עמדה ובהמשך לעמדת הממונה החליט איגוד הבנקים על הנוהל הבא:

  • הרוכש ימלא את כל הפרטים החברים בשובר, כפי שנהג לעשות באופן רגיל (השלמת פרטי הרוכש, הסכום לתשלום וכד').

  • הרוכש מעביר צילום של השובר, באמצעות מדיה דיגטלית לבנק בו מתנהל חשבונו או לבנק המשכנתאות, בצירוף הוראה לביצוע התשלום כנגד חיוב חשבונו / כנגד הלוואת משכנתא.

  • לאחר העברת צילום השובר לבנק, הלקוח ירשום על פני השובר 'מבוטל' (או יגרוס את השובר) על מנת למנוע תשלום כפול של השובר.

  • הבנק המשלם יאמת את זהות המשלם בהתאם לכללים הנהוגים אצלו.

  • השובר ישולם על ידי הבנק (כאשר פרטי השובר יוקלדו ידנית.

  • הבנק המלווה, יקבל מהבנק המשלם צילום של השובר וינפיק ערבות חוק מכר.

נוהל זה מונע מחד את הצורך של הגעה פיזית של רוכשים לסניפי הבנקים ומאידך מבטיח תשלום לחשבון הליווי באמצעות שוברים. 

להורדת הנוסח המלא של הודעת הממונה על חוק המכר

כיצד משלמים רוכשי דירות קבלן באמצעות פנקס שוברים במהלך משבר הקורונה

- עדכונים עקב התפשטות נגיף הקורונה -

bottom of page