top of page

תכנון ובניה

המשרד מציע ליווי משפטי מקיף ומקצועי להליכי תכנון ובניה ולפעילות מול הוועדות לתכנון ובניה ברשויות המקומיות והמחוזיות, לצורך קידום שינויי יעוד מקרקעין והשבחתם. 

המשרד מעניק ייעוץ בדבר אפשרויות הפיתוח של קרקע שרכישתה נשקלת, משפיע על האופן בו תיבנה עסקת הרכישה, ומלווה את הליכי הפיתוח וההשבחה הסטטוטוריים מול גופי התכנון והרשויות המקומיות ומחוזיות, עד לאישורה הסופי של התכנית. בכלל זה, עורכי הדין של מחלקת התכנון והבניה מייצגים את לקוחותיהם בדיונים בפני גופי התכנון, ועדות הערר המחוזיות והארציות ומול בתי המשפט לעניינים מנהליים. לאחר אישור התכנית, מחלקת התכנון והבניה מייצגת את לקוחותיה בהליכי הרישוי השונים ולבסוף, אף בהליכים להפחתת נטל היטל ההשבחה מול הערכאות המתאימות ובתביעות ירידת ערך.

ייצוג בהליכים פליליים במסגרת חוק התכנון והבניה
ייצוג בבתי משפט בערכאות השונות בהליכים פליליים מורכבים לפי חוק התכנון והבניה וחוק רישוי עסקים, במקביל לטיפול בהכשרת הבניה או השימוש בהליכי רישוי ותכנון.

bottom of page