top of page

ביום 1.4 פרסמה רשות המיסים את הוראת ביצוע מיסוי מקרקעין מס 2/20 - תקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש) - דחיית תקופות ומועדים. בהמשך לתקנות שעת החירום שפורסמו ביום 27.3.20.

התקנות קובעות כי בחישוב התקופות שנקבעו בחיקוקים שמפורטים בתקנות, לא תיספר התקופה שמיום 22.3.2020 ועד 31.5.2020 (להלן: "התקופה הקובעת"), אם מועד סיום התקופה חל בתקופה הקובעת או בחודשיים שלאחריה.

התקנות מתייחסות לדחיית מועדים, בין היתר, במקרה של הקטנת מקדמת מס שבח, תיקוני שומה, הודעות לדחיית יום המכירה, השגות ועררים, אך לא למקרה של הגשת דיווח על עסקה.

להלן ההוראות בחוק מיסוי מקרקעין, התשכ"ג-1963 עליהן חלות התקנות הנ"ל:

1. הקטנת מקדמה לפי סעיף 15(ה)(1) במקרים בהם המועד האחרון לדיווח הוא בין ה-22.3.20 ועד 31.7.20.

2. החלטה בבקשה להקטנת מקדמה לפי סעיף 15(ה)(2) דיווח על אופציה ייחודית לפי סעיף 49י(א)(7)

3. דחיית יום המכירה בפינוי בינוי לפי סעיף 49כא(א)

4. בקשה לאישור מראש לתחולת הקלות במס בפינוי בינוי לפי סעיף 49כא(ג)(2). התקנות מתייחסות לקביעה כי על  המנהלים להשיב לפניה בתוך 120 יום מיום שהומצאו להם כל הפרטים והמסמכים הדרושים.

5. דחיית יום המכירה בעסקת תמ"א 38 לפי סעיף 49לב2(א)

6. הודעה על דחיית יום המכירה בהתאם לסעיף 19(3א) ולפי סעיף 75א

7. תיקון שומה לפי סעיף 85.

8. תיקון שומה לאחר שחלפו ארבע שנים וכאשר חל פרק ה2 לפקודה לפי סעיף 85א

9. השגה לפי סעיף 87.

10. ערר לפי סעיף 88.

להורדת קובץ העדכון של רשות המיסים

הוראת ביצוע 2/20 מיסוי מקרקעין

- עדכונים עקב התפשטות נגיף הקורונה -

bottom of page